Regulamin Konkursu CZAS NA KWAS

Regulamin konkursu "Mój czas na Kwas"

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki udziału w konkursie "Mój czas na Kwas". Konkurs jest prowadzony na facebookowej stronie firmy
Eko-Natura S.C.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizator
Organizatorem konkursu "Mój czas na Kwas", zwanym dalej „Konkursem” jest firma Eko-Natura S.C., Kopyść 48, 98-100 Łask, NIP: 831 163 28 06

2. Komisja konkursowa
Zostanie stworzona Komisja konkursowa, której zadaniem będzie wybór najlepszego selfie.
W jej skład wchodzić będą właściciele oraz specjaliści pracujący dla firmy Eko-Natura S.C.

§ 2 Warunki konkursu

1. Uczestnicy
Uczestnikami Konkursu mogą być wszystkie osoby zarejestrowane na facebooku, które zaakceptowały regulamin, za wyjątkiem członków komisji konkursowej.

2. Przebieg konkursu

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach.

a) Pierwszy etap polega na wysłaniu swojego selfie zatytułowanego "Mój czas na Kwas".
Zasady:

  • Każdy uczestnik konkursu może wysłać dowolną ilość zdjęć.
  • W konkursie biorą udział jedynie selfie z kwasem chlebowym produkowanym przez firmę Eko-Natura S.C.
  • Sceneria i rodzaj selfie są dowolne.
  • Zdjęcia można wysyłać drogą mailową na adres: konkursekonaturasc@interia.pl
     lub w wiadomości na faceooku.

b) Drugi etap polega na wyborze mistrzowskiego selfie przez Komisję konkursową.

Poprzez wysłanie swojego selfie jego autor/autorka oświadcza, że przysługują mu/jej pełne prawa autorskie do zdjęcia oraz że nie narusza ono praw osób trzecich.

3. Terminarz konkursu

a) Pierwszy etap konkursu "Mój czas na Kwas" rozpoczyna się 20 lipca 2015 roku i trwa do 30 lipca 2015 r.

b) Drugi etap konkursu rozpoczyna się 31 lipca i trwa do 1 sierpnia, kiedy to zostaną ogłoszone wyniki.

Firma Eko-Natura S.C. zastrzega sobie (bez podania przyczyn) możliwość odwołania Konkursu, unieważnienia jego wyników oraz zmiany podanych terminów.

§ 3 Ogłoszenie wyników, nagrody i ich odbiór

Wyniki konkursu będą ogłoszone na facebooku firmy Eko-Natura S.C., a laureat/laureatka zostanie powiadomiony/powiadomiona o szczegółach odbioru nagrody w prywatnej wiadomości.

W Konkursie przewidziano nagrody ufundowane przez firmę Eko-Natura S.C.:

  • Zgrzewka (8 butelek o pojemności 0,33 l każda) Ekologicznego kwasu chlebowego firmy Eko-Natura S.C.
  • Zamieszczenie zwycięskiego zdjęcia jako Zdjęcia Miesiąca oraz Zdjęcia Profilowego firmy na facebooku
  • Zostanie Twarzą letniej kampanii promocyjnej firmy Eko-Natura S.C.

W Konkursie zostanie wyłonione tylko jedno zwycięskie zdjęcie. Laureat/laureatka będzie mógł/mogła odbierać nagrodę osobiście, w siedzibie firmy Eko-Natura S.C.

Nagroda zostanie przekazana po wypełnieniu i podpisaniu przez Uczestnika Konkursu, specjalnego protokołu odebrania nagrody dostępnego w siedzibie firmy Eko-Natura S.C.

§ 4 Postanowienia końcowe

1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania zgłoszonych materiałów w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań firmy Eko-Natura S.C oraz do nieodpłatnego wykorzystywania zgłoszonych zdjęć we wszelkich działaniach promocyjnych i marketingowych firmy Eko-Natura S.C.

2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.

3. Jeżeli osoba biorąca udział w konkursie jest niepełnoletnia musi posiadać zgodę rodzica lub prawnego opiekuna do udziału w tym konkursie na warunkach określonych w jego regulaminie.

4. Przesłanie zdjęć oznacza akceptację Regulaminu i Warunków zawartych w pierwszym etapie Konkursu, których ostateczna interpretacja należy do organizatorów konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymogów uwzględnionych w niniejszym regulaminie.

6. W kwestiach nieuregulowanych znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

7. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

8. Niniejszy Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej firmy Eko-Natura S.C (http://www.kwaschlebowy.eu/pl) na facebooku firmy Eko-Natura S.C. oraz w siedzibie organizatora konkursu; Kopyść 48, 98-100 Łask.

9. Ponadto Uczestnicy będą mogli uzyskać informacje na temat Konkursu u Organizatora po wysłaniu wiadomości na adres mailowy (konkursekonaturasc@interia.pl) lub facebooka firmy Eko-Natura S.C.

10. Organizator przewiduje możliwość przedłużenia Konkursu oraz zmiany regulaminu, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową  lub przez wiadomość na facebooku.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu bez powiadomienia Uczestnika.

 

Copyright EKO-NATURA S.C. 2016